Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης ΚΕΠ, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης ΚΕΠ, Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 3. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 8. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το με ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 11. Την υπ αριθ  564/2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος περί Τοποθέτησης Προϊσταμένης Δ/νσης ΚΕΠ Δήμου Μαραθώνος
 12. Την υπ αριθ 1267/2019 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»
 13. Την υπ αριθ 960/2020  απόφαση με θέμα : «Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως της υπαλλήλου Βαλασίου Δέσποινας του Βαλάση λόγω συνταξιοδότησης»
 14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν.4369/2016 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων»
 15. Τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 16. Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος
 17. Τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των υπαλλήλων του Δήμου μας και την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ΚΕΠ του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΠ  Δήμου Μαραθώνος την Λένα Γεωργία του Κων/νου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α’.

Αναθέτουμε στην υπάλληλο που προαναφέρθηκε τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια
(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΗΡΩΛΜ-ΨΒΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΗΡΩΛΜ-ΨΒΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •