Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 22/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

3.Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

6.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8.Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

9.Το με ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

10.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012

11. Την υπ αριθμ. 53/2509/29-01-2014 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου μας.

12. Το με Α.Π. 9202/3-4-2014 έγγραφό μας προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατ. Αττικής, με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων και επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος.

13. Το υπ αριθ  4/19-03-2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας με το υπ αριθ πρωτ. 101,3/06-04-2015 έγγραφο με θέμα «Επιλογή προϊσταμένων τμημάτων Δήμου Μαραθώνος»

14. Το γεγονός της κένωσης θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου και την αναπλήρωσή του από υπάλληλο ασκούντα καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος

15. Την  υπ αριθ πρωτ 989/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί χορήγησης ειδικής άδειας σε υπάλληλο προκειμένου να ασκήσει καθήκοντα Δημάρχου σε άλλον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), κατόπιν σχετικής αίτησής του, και την ανάγκη αναπλήρωσής του στη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Δήμου Μαραθώνος μέχρι τη λήξη της θητείας του

16. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν.4369/2016 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων»

17. Την υπ αριθ 259/2019 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών  Δήμου Μαραθώνος

18. Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου Κελεπούρη Αναστασίας του Ελευθερίου κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την μετακίνηση της υπαλλήλου  Κελεπούρη Αναστασίας του Ελευθερίου, μόνιμης υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄, από την θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, και την τοποθέτησή της στην θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Αναθέτουμεστην υπάλληλο τα καθήκοντα που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη θέση από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια
(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •