Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 272/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 3. 3.Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 6. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 8. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 11. Την υπ αριθ 512/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος»
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων»
 13. Tην υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών
 14. Την υπ αριθ 1267/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»
 15. Την υπ αριθ 2/2022 απόφαση με θέμα: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση υπαλληλικής σχέσεως της υπαλλήλου Κ******** Α******** του Β******** λόγω συνταξιοδότησης» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1074/09-05-2022 τ.Γ΄ .
 16. Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της Σιγάλα Καλλιόπης-Ελένης του Γεωργίου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού με βαθμό Α΄
 17. Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος την Σιγάλα Καλλιόπη-Ελένη του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.

Αναθέτουμε στην ανωτέρω υπάλληλο τα καθήκοντα που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος.

Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Θ0ΧΩΛΜ-ΜΤΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ0ΧΩΛΜ-ΜΤΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *