Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2021

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 3. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 8. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 11. Την υπ αριθ 1267/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων»
 13. Tην υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών
 14. Την υπ αριθ 563/2014 απόφαση Δημάρχου με θέμα: « Τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος» σύμφωνα με την οποία τοποθετήθηκε Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο Τσαγλιώτης Μιχαήλ του Λυκούργου.
 15. Την υπ αριθ 1304/2018  απόφαση με θέμα: «Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου Τσαγλιώτη Μιχαήλ του Λυκούργου λόγω συνταξιοδότησής του»
 16. Την υπ αριθ 1015/2020 απόφαση με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».
 17. Την υπ αριθ 203/2021 απόφαση με θέμα: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης και αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Κολοβού Γεωργίου του Δημητρίου».
 18. Την ανάγκη ορισμού αναπληρωτή Προισταμένου Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων και Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 19. Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρ/κών Εργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών την κα Αφένδρα Φωτεινή του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’.

Αναθέτουμε στην υπάλληλο που προαναφέρθηκε τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος.

Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΒΧΧΩΛΜ-Τ2Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΒΧΧΩΛΜ-Τ2Κ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •