Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Έργων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθ. Απόφασης: 961/2019

                

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη :

  • Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,
  • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
  • Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
  • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) και την υπ’ αριθμόν 138/Γ5-132/14 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07-02-2014),
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ – 3147 Β/27-11-2012),
  • Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαραθώνος μπορούν να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι
  • Την  υπ αριθ εγκύκλιο 82/59633/20-08-2019 ΥΠ ΕΣ Ορισμός Αντιδημάρχων
  • Την ανάγκη ορισμού Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Έργων Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Σωτηρίου Ευαγγέλου του Λουίζου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχου  Ανάπτυξης & Έργων του Δήμου Μαραθώνος με θητεία από 02/09/2019, για ένα έτος, έως και την 01/09/2020.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Σωτηρίου Ευάγγελο είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

Α1. Η εποπτεία και η ευθύνη :

Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης και

Του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

(Τα Τμήματα Συγκοιν/κών & Κτιριακών Έργων , Συγκ/νιών & Εγκαταστάσεων και Εξυπηρέτησης Κοινού & Δ/κής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου)

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Βαρνάβα:

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Ο κ. Σωτηρίου, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Όταν ο κος Σωτηρίου απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί  ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε