Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασία & Πολιτισμού Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασία & Πολιτισμού Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      300/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 • Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) και την υπ’ αριθμόν 138/Γ5-132/14 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07-02-2014),
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ – 3147 Β/27-11-2012),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/2019) «Άμισθοι Αντιδήμαρχοι»
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαραθώνος μπορούν να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι
 • Την  υπ αριθ εγκύκλιο 82/59633/20-08-2019 ΥΠ ΕΣ «Ορισμός Αντιδημάρχων»
 • Το υπ αριθ πρωτ 18571/02-09-2019 πρακτικό έγκρισης δημοτικής παράταξης «Νέοι ορίζοντες» για τον ορισμό του κ. Κυπαρίσση Ευαγγέλου ως Αντιδημάρχου
 • Την ανάγκη ορισμού Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Κυπαρίσση Ευαγγέλου του Δημητρίου, Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας του Συνδυασμού Γ΄ «Νέοι Ορίζοντες», ως άμισθου Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού του Δήμου Μαραθώνος, με θητεία από 02/09/2021, για ένα έτος, έως και την 01/09/2022.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Κυπαρίσση Ευάγγελο του Δημητρίου είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

 1. Η εποπτεία και ευθύνη:
 • Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται
 • της μέριμνας για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας και
 • των αρμοδιοτήτων που άπτονται του τουρισμού στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού,

και είναι ειδικότερα αρμόδιος για την διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, παραγωγών κλπ.,

 • Της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, όπως αναφέρονται στην παρ. (γ) περ. 21 του άρ. 12 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος,
 • Θεμάτων πολιτισμού, στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου Μαραθώνος και του ισχύοντος ΟΕΥ του, και
 • Της εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, των δράσεων και των εκδηλώσεων αυτού.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα :

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Ο κος Κυπαρίσσης Ευάγγελος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων, καθώς και την επιβολή προστίμων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις ανατιθέμενες αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖ12ΩΛΜ-4Ψ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ12ΩΛΜ-4Ψ3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •