Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης: 960/2019

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη :

 • Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) και την υπ’ αριθμόν 138/Γ5-132/14 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07-02-2014),
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ – 3147 Β/27-11-2012),
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαραθώνος μπορούν να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι
 • Την υπ αριθ εγκύκλιο 82/59633/20-08-2019 ΥΠ ΕΣ Ορισμός Αντιδημάρχων
 • Την ανάγκη ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 • Τον ορισμό του κου Ευαγγελόπουλου Νικολάου του Ιωάννη, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας Δήμου Μαραθώνος, χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 02/09/2019, για ένα έτος,  έως και την 01/09/2020.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ Ευαγγελόπουλο Νικόλαο του Ιωάννη είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

Α1. Η εποπτεία και η ευθύνη των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα των τμημάτων:

 • Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
 • Εσόδων και Περιουσίας
 • Προμηθειών
 • Ταμείου
 • Μισθοδοσίας

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Νέα Μάκρης:

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ο κ. Ευαγγελόπουλος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των διαδικασιών απευθείας αναθέσεων και ΕΑΔ.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Όταν ο κ. Ευαγγελόπουλος  απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί  ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

Στέργιος Τσίρκας

Σχολιάστε