Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης: 973/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη :

 • Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ – 3147 Β/27-11-2012),
 • Τις υπ αριθ  960, 961, 962, 963 & 964/2019 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού των:

Ευαγγελόπουλου Νικόλαου του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας,

Σωτηρίου Ευάγγελου του Λουίζου ως Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Έργων,

Κυπαρίσση Ευάγγελου του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού

Λάσκου Αργύρη του Χρήστου ως Αντιδήμαρχο Κοιν. Συνοχής & Παιδείας, και

Στάμου Χρήστου του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο Δικτύων & Καθημερινότητας Δήμου Μαραθώνος αντίστοιχα

 • Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη οικονομικής επιτροπής

και δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 • Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη τη Οικονομικής Επιτροπής
 1. Ευαγγελόπουλο Νικόλαο του Ιωάννη
 2. Σωτηρίου Ευάγγελο του Λουίζου
 • Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 1. Στάμος Χρήστος του Νικολάου
 2. Λάσκος Αργύρης του Χρήστου

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

Στέργιος Τσίρκας