Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός γραμματέα της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης:    1032/2019

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 70  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)
 3. Την υπ αριθ  199/2011   απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος»
 4. Την υπ αριθ 255/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος»
 5. Την ανάγκη ορισμού γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης  Δήμου Μαραθώνος την υπάλληλο ιδαχ Δήμου Μαραθώνος, Τελάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ, ΔΕ  χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄.

Η παρούσα  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •