Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου
 • Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
 • Την υπ’ αριθμ. 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών
 • Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, καταστροφών, έκτακτων αναγκών και άμεση διαχείριση συνεπειών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 13ης και 14ης /12/202020 στη Κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος» όσον αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών στην παραλία Βαρνάβα.       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 • Τον ορισμό του κ. Αλικιώτη Βασιλείου του Εμμανουήλ ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, καταστροφών, εκτάκτων αναγκών και άμεση διαχείριση συνεπειών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 13ης και 14ης/12/2020 στη Κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος» όσον αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών στην παραλία Βαρνάβα.       

 Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/906ΛΩΛΜ-ΥΡ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/906ΛΩΛΜ-ΥΡ0

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •