Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

Αριθμός Απόφασης      303/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου
  • Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
  • Την υπ’ αριθμ. 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών
  • Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Λάσκου Αργυρίου του Χρήστου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΨΟΛΩΛΜ-Ω6Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΨΟΛΩΛΜ-Ω6Τ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •