Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 447/2022 – 02/09/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου
  • Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
  • Την υπ’ αριθμ. 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών
  • Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην Δημοτική Αστυνομία, καθώς και στη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Μπατζέ Νικηφόρου του Κωνσταντίνου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, σε θέματα που αφορούν:

α.  στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος, όπως αναφέρονται στο άρ. 9 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου,

β. στη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Μπατζές εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και τη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •