Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  1070/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου
  • Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
  • Την υπ’ αριθμ. 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών
  • Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού, πράξεων εφαρμογής ΠΕ, υπό την καθοδήγηση και την συνεργασία με το Δήμαρχο Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Μακρή Δημητρίου του Γεωργίου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των ενεργειών σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού και πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου μας.

Η υλοποίηση όλων των ανωτέρω θεμάτων θα πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου ο οποίος είναι και ο καθ ύλην αρμόδιος για αυτά.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •