Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  97/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου
  • Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
  • Την υπ’ αριθμ. 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών
  • Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για θέματα που αφορούν τις διαδικασίες συλλογής & διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τον ορισμό του κ. Καραγιάννη Νικολάου του Γεωργίου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών συλλογής & διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Καραγιάννη Ν. να υπογράφει τα  προβλεπόμενα από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου, έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.

 Μετά την έκδοση και υπογραφή αυτής της απόφασης στις καθ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δικτύων και Καθημερινότητας που αναφέρονται στην υπ αριθ 964/2019 απόφαση δεν θα είναι ότι έχει εκχωρηθεί στον εντεταλμένο ΔΣ με την συγκεκριμένη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •