Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας 07/03/2017

Αρ. Απόφασης 408/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου

Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου

Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)

Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τον ορισμό του κ. Ζαγάρη Ιωάννη του Σπυρίδωνος ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος

Β. Την εξουσιοδότηση της υπογραφής των προβλεπόμενων από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου, εγγράφων που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.

Η ανάθεση των καθηκόντων και η ανωτέρω εξουσιοδότηση υπογραφών έχει ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας έως και τις 31/12/2017.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •