Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου για θέματα που άπτονται του Κανονισμού Λειτουργίας αθλητικών χώρων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου για θέματα που άπτονται του Κανονισμού Λειτουργίας αθλητικών χώρων του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010)
 3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27-11-2012)
 5. Την ανάγκη ορισμού ομάδας διοίκησης έργου σε θέματα που άπτονται της συλλογής, μελέτης, επεξεργασίας, παρουσίασης και προώθησης του  τελικού σχεδίου του κανονισμού στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου και τελικής διεκπεραίωσης  αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό Ομάδας Διοίκησης Έργου (εφεξής ΟΔΕ) για θέματα που άπτονται της συλλογής, μελέτης, επεξεργασίας και παρουσίασης Κανονισμού Λειτουργίας αθλητικών χώρων του Δήμου Μαραθώνος (εφεξής Κανονισμός) και την προώθηση του τελικού σχεδίου του Κανονισμού στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Δημοτικό Συμβούλιο).

Α. Διάρθρωση Επιτροπής 

Πρόεδρος:  Παπαϊωάννου Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος

Μέλη:

 • Νικόλαος Ζολοταριώφ, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος
 • Ιωάννης Παπαβασιλείου, υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Μαραθώνος ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, τοποθετημένος στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, υπεύθυνος του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Παναγιώτης Πασχάλης, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, τοποθετημένος στο Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Αναστασία Μυλωνά, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος κλάδου ΔΕ Διοικητικού, τοποθετημένη στο Αυτοτελές Γραφείο Δημ. Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Β. Τρόπος, τόπος και χρόνος λειτουργίας της επιτροπής

Στα μέλη της ΟΔΕ διατίθενται γραφεία που βρίσκονται στα δημοτικά καταστήματα  του Δήμου και υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και λοιπός συναφής μηχανογραφικός εξοπλισμός του Δήμου (εκτυπωτές κ.α.) αποκλειστικά και μόνο για την χρησιμοποίησή τους για το έργο της επιτροπής.

Η ΟΔΕ συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου της, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης και συνεδριάζει εφόσον υπάρχει η απαραίτητη απαρτία.

Τα μέλη της ΟΔΕ:

α) Συνεδριάζουν δύο (2) φορές μηνιαίως, ή κατά την κρίση του Προέδρου της, ανάλογα με την εξέλιξη των ανατιθέμενων εργασιών σε δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μαραθώνος, είτε διά ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για την προστασία από την COVID-19.

β) Συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και τα μέλη της διοίκησης του Δήμου από τα οποία αντλούν πληροφορίες και έχουν πρόσβαση σε έγγραφα που τους χορηγούν οι δημοτικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ή και απόρρητες πληροφορίες- στοιχεία του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης του ανατιθέμενου σε αυτούς έργο.

γ) Συντάσσουν πορίσματα με προβλήματα που εντοπίζουν, σε σχέση με το έργο που τους έχει ανατεθεί, προτάσεις και υποδείξεις και τα υποβάλλουν στον Δήμαρχο Μαραθώνος.

δ) Δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο.

ε) Τηρούν όλους τους κανόνες εχεμύθειας που προβλέπονται από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και την δεοντολογία.

Γ. Διάρκεια της ΟΔΕ – Παραδοτέα – Αρμοδιότητα

Η διάρκεια λειτουργίας της ΟΔΕ ορίζεται έως την ολοκλήρωση των εργασιών της με την λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου περί έγκρισης του Κανονισμού.

Τα σχέδια του Κανονισμού και τις σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, συντάσσει το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος και οι εισηγήσεις υποβάλλονται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή το Δήμαρχο.

Τις ενέργειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Κανονισμού, συντονίζει η υπάλληλος που ασκεί καθήκοντα Γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Υπεύθυνη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημ. Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Μαραθώνος.

Η ΟΔΕ, κατόπιν της σχετικής διαβούλευσης, συνεδριάζει για την επεξεργασία και αξιολόγηση επί των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και των υποβληθέντων απόψεων, ώστε να συνταχθεί το τελικό σχέδιο του Κανονισμού.

Τα τελικά παραδοτέα της ΟΔΕ αποτελούν το προσχέδιο Κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση, το τελικό σχέδιο Κανονισμό προς έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή και οι σχετικές εισηγήσεις προς τα λοιπά συλλογικά όργανα για λήψη απόφασης.

Δ. Ισχύς της απόφασης – Δημοσιότητα

Η παρούσα ισχύει έως την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησής της με νεότερη όμοια, έως την ολοκλήρωση των εργασιών της ΟΔΕ, οπότε και παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Η4ΨΩΛΜ-42Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η4ΨΩΛΜ-42Φ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *