Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθ. Απόφασης: 996/2019

Ορθή Επανάληψη                                     

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)
 • τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • την έναρξη της θητείας της νέας δημοτικής αρχής την 1η Σεπτεμβρίου 2019
 • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012).
 • τις αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

Η Επιτροπή θα αποτελείται από  Αντιδημάρχους, Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Τμημάτων, Πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Μαραθώνος ως κατωτέρω:

Συγκρότηση Επιτροπής:

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω  μέλη:

 1. κ. Στάμο Χρήστο, Αντιδήμαρχο Δικτύων & Καθημερινότητας του Δήμου Μαραθώνος
 2. κ. Σωτηρίου Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Έργων του Δήμου Μαραθώνος
 3. κ. Λάσκο Αργύρη, Αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Μαραθώνος
 4. κ. Ευαγγελόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας, Δήμου Μαραθώνος
 5. κ. Κυπαρίσση Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού, Δήμου Μαραθώνος
 6. κ. Χαλυβδόπουλο Θωμά, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 7. κα Λάμπρου – Σωτήρχου Άννα, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 8. κ. Ηλία Παναγιώτη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος
 9. κ. Κολοβό Γεώργιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 10.    κα Χατζηγαβριήλ Ελευθερία, Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δήμου Μαραθώνος
 11. κα Βαλασίου Δέσποινα, Προϊσταμένη Δ/νσης ΚΕΠ
 12. κ. Κατσαγώνη Στέφανο, Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 13. κα Μανάρα Μαρία – Ελένη, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
 14. κα Παπαϊωάννου Αρετή, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος
 15. κα Χατζηιωάννου Κων/να, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκ/κών & Κτιριακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 16. κ. Μανούση Βασίλειο, Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνος

Το έργο της Ο.Δ.Ε. περιλαμβάνει την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος και την υποβολή του στην εκτελεστική επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •