Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  1071/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010)
 • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27-11-2012)
 • Την ανάγκη ορισμού ομάδας διοίκησης έργου σε θέματα που άπτονται της συλλογής, μελέτης και επεξεργασίας προβλημάτων που αφορούν τον πυρόπληκτο οικισμό «Μάτι» Νέας Μάκρης και την προώθησή τους στη διοίκηση του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 • Τον ορισμό ομάδας διοίκησης έργου για θέματα που άπτονται της συλλογής, μελέτης και επεξεργασίας προβλημάτων που αφορούν τον πυρόπληκτο οικισμό «Μάτι» Νέας Μάκρης και την προώθησή τους στη διοίκηση του Δήμου Μαραθώνος.
 • Α. Διάρθρωση Επιτροπής:

Πρόεδρος:   Μπούφης Κωνσταντίνος

Μέλη:

Αναστασίου Κων/νος του Φαίδωνα, Σύμβουλος Κοινότητας Νέα Μάκρης

Κωλέττης Ιωάννης του Ευθυμίου, πολίτης-ιδιώτης

Χατζηστεφάνου Σοφία, μόνιμη υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος

Β. Τρόπος, τόπος και χρόνος λειτουργίας της επιτροπής:

Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα στο δημοτικό κατάστημα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.

Στα μέλη της επιτροπής διατίθενται γραφεία που βρίσκονται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και λοιπού συναφούς μηχανογραφικού υλικού του Δήμου (εκτυπωτών κ.α.) αποκλειστικά και μόνο για την χρησιμοποίησή τους για το έργο της επιτροπής.

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και τα μέλη της διοίκησης του Δήμου από τα οποία αντλούν πληροφορίες και έχουν πρόσβαση σε έγγραφα που τους χορηγούν οι δημοτικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ή και απόρρητες πληροφορίες- στοιχεία του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης του ανατιθέμενου σε αυτούς έργο.

Τα μέλη της επιτροπής συντάσσουν πορίσματα με προβλήματα που εντοπίζουν, σε σχέση με το έργο που τους έχει ανατεθεί, προτάσεις και υποδείξεις και τα υποβάλλουν στον Δήμαρχο Μαραθώνος.

Στα μέλη της επιτροπής δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο

Τα μέλη της επιτροπής τηρούν όλους τους κανόνες εχεμύθειας που προβλέπονται από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και την δεοντολογία.

Γ. Διάρκεια της επιτροπής :

Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται μέχρι τις 31/12/2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησης της παρούσας με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •