Κανονισμός ύδρευσης Δήμου Μαραθώνος

Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθ. Απόφασης: 1152/2019

ΘΕΜΑ : Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Τροποποίηση Κανονισμού  Ύδρευσης Δήμου Μαραθώνος

 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)
  • τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • την υπ αριθ 250/2011 απόφαση Δ.Σ. περί της Έγκρισης Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Μαραθώνος και τις υπ αριθ  209/2015 & 80/2017 αποφάσεις Δ.Σ. περί των τροποποιήσεων του Κανονισμού Ύδρευσης, Δήμου Μαραθώνος
  • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης για την εύρυθμη λειτουργία του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης,  Δήμου Μαραθώνος

Η Επιτροπή θα αποτελείται από  Αντιδημάρχους, Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Τμημάτων, Πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Μαραθώνος ως κατωτέρω:

Συγκρότηση Επιτροπής:

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω  μέλη:

  1. κ. Σωτηρίου Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Έργων, Δήμου Μαραθώνος
  2. κ. Ευαγγελόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας, Δήμου Μαραθώνος
  3. κα Λάμπρου-Σωτήρχου Άννα, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
  4. κ. Φούντα Αθανάσιο, Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  5. κ. Βαλή Δημήτριο, Προϊστάμενο Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβ/κών Έργων, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. κ. Μανούση Βασίλειο, Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνος

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε