Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ –   114 Α/8-6-2006)
  • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • το γεγονός ότι την 12η Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί το 3ο Φεστιβάλ κρασιού στο Μαραθώνα
  • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για  την οργάνωση, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων για την πραγματοποίηση του 3ου  Φεστιβάλ κρασιού Μαραθώνα που θα διεξαχθεί την 12η Σεπτεμβρίου 2020 στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την οργάνωση, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών & δράσεων για την πραγματοποίηση του 3ου Φεστιβάλ κρασιού Μαραθώνα που θα διεξαχθεί την 12η Σεπτεμβρίου 2020 στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα

Διάρθρωση Επιτροπής:

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω  μέλη:

  • Σακελλάρη  Αθανασία του Νικολάου
  • Δενδρολιβανά Παναγιώτα του Δημητρίου
  • Τσιλίκη Ευθυμία του Αθανασίου
  • Δήμα Σοφία του Ιωάννη

Χρέη συντονιστή της ΟΔΕ θα εκτελεί η  Σακελλάρη Αθανασία

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με τον Δήμαρχο τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερώνουν για τις ενέργειες  στις οποίες έχουν προβεί για το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Στα μέλη της επιτροπής δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε