Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  27/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ –   114 Α/8-6-2006)
 • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • το γεγονός ότι πρέπει να προβούμε στη χάραξη  του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη χάραξη του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και την προετοιμασία και μελέτη του υπό κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μαραθώνος.

Η ΟΔΕ έχει ως αντικείμενο:

α. Την αξιολόγηση και αποτίμηση του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού

β. Την καταγραφή προβλημάτων μετά από έρευνα και διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς

γ. Την συλλογή, την μελέτη, την επεξεργασία και την αξιοποίηση των λογιστικών και στατιστικών δεικτών

δ. Την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη δράσεων επί του νέου επιχειρησιακού προγράμματος

Διάρθρωση Επιτροπής:

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω  μέλη:

 • Δεληχάτσιος Αντώνιος του Αλεξάνδρου,
 • Κουζάκος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 • Σφακιανού Μαρία του Κωνσταντίνου

Χρέη συντονιστή της ΟΔΕ θα εκτελεί ο Δεληχάτσιος Αντώνιος

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να ενημερώνουν για τις ενέργειες  στις οποίες έχουν προβεί για το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •