Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 160/2020

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β’)

ε) Την ανάγκη ορισμού ομάδας διοίκησης έργου η οποία θα είναι αρμόδια για τη δημιουργία οργάνωση και συντονισμό κάθε είδους δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα.

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε μέλη της ομάδας διοίκησης έργου η οποία θα είναι αρμόδια  για τη δημιουργία οργάνωση και  συντονισμό κάθε είδους δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα,  τους κατωτέρω:

1.  Ζορμπά Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Δήμου Μαραθώνος, ως επικεφαλής της ΟΔΕ

2.  Παπαπαύλου Γεώργιο, ιδιώτη- πολίτη, ως συντονιστή της ΟΔΕ

3. Γέροντα-Βούλγαρη Μαριλένα, Σύμβουλο Κοινότητας Βαρνάβα, ως υπεύθυνη για τους εθελοντές Κοινότητας Βαρνάβα.

4. Αβραμίδου Αγγελική, Πρόεδρο Κοινότητας Γραμματικού, ως υπεύθυνη για τους εθελοντές Κοινότητας Γραμματικού.

5. Κουρουνάκο Νικόλαο, ιδιώτη-πολίτη, ως υπεύθυνο για τους εθελοντές Κοινότητας Μαραθώνα.

6. Καραμολέγκο Ματθαίο, ιδιώτη-πολίτη, ως υπεύθυνο για τους εθελοντές Κοινότητας Νέας Μάκρης

7. Βυλτανιώτη Περικλή, υπάλληλο ιδαχ Δήμου Μαραθώνος, ως υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •