Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό ομάδας διοίκησης έργου»

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 /Α/8-6-2006)
 • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 /Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
 • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων για την ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή των Μεταλλείων του Γραμματικού ως ιστορικού τόπου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων για την ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή των Μεταλλείων του Γραμματικού ως ιστορικού τόπου

Διάρθρωση Επιτροπής:

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω  μέλη:

 • κ. Ζορμπά Γεώργιο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μαραθώνος
 • κ. Καλιαμπάκο Δημήτριο καθηγητή ΕΜΠ, Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ με αναπληρωτή τον κ. Μαυρίκο Αθανάσιο, Μεταλλειολόγο μηχανικό μέλος του ΕΔΙΠ της Σχολής Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ
 • κ. Ζαφειράτο Ιωάννη, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, Προιστάμενο της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ
 • κ. Καζαζάκη Δημήτριο Φυσικό –Ραδιοηλεκτρολόγο-Τηλεπικοινωνιακό Μηχανικό Πρόεδρο του Κέντρου Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α.Αττικής
 • κ. Τσιάμη Χρύσανθο, μόνιμο υπάλληλο και Προιστάμενο Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού & Δ/κής Εξυπηρέτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με τον Δήμαρχο τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερώνουν για τις ενέργειες  στις οποίες έχουν προβεί για το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Στα μέλη της επιτροπής δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60ΞΣΩΛΜ-ΖΜΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΞΣΩΛΜ-ΖΜΞ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •