Ορισμός πρακτικογράφου Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος.

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 201/2020

ΘΕΜΑ: «Ορισμός πρακτικογράφου Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /2007)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»(ΦΕΚ 87Α/2010).

γ) Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

δ) Τις υπ΄ αριθμ. 701/2014 και 1427/2017 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού  πρακτικογράφων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μαραθώνος

ε) Την ανάγκη ορισμού νέου πρακτικογράφου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε την Φλώρου Αικατερίνη του Αντωνίου, υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω8Π2ΩΛΜ-ΞΧ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8Π2ΩΛΜ-ΞΧ6

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •