Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Προϊστάμενου Τμήματος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 20/2020

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

3.Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

6.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8.Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

9.Το με ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

10.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012

11. Την υπ αριθμ. 53/2509/29-01-2014 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου μας.

12. Το με Α.Π. 9202/3-4-2014 έγγραφό μας προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατ. Αττικής, με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων και επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος.

13. Το υπ αριθ  4/19-03-2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας με το υπ αριθ πρωτ. 101,3/06-04-2015 έγγραφο με θέμα «Επιλογή προϊσταμένων τμημάτων Δήμου Μαραθώνος»

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν.4369/2016 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων»

15. Την υπ αριθ 742/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί μετακίνησης & τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος

16. Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Μπογοσιάν Θεόφιλου του Γεωργίου κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών με βαθμό Α΄

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την μετακίνηση του υπαλλήλου Μπογοσιάν Θεόφιλου του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών με βαθμό Α΄, από την θέση Προϊστάμενου Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, και την τοποθέτησή του στην θέση Προϊστάμενου Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών  Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια
(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •