Ορισμός Τοπικού Διαχειριστή Κέντρου Επιχειρήσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Τοπικού Διαχειριστή Κέντρου Επιχειρήσεων του Συστήματος Διαχείρισης στόλου οχημάτων GPS πυροσβεστικού σώματος, οχημάτων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 74/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 114Α /2006)

β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018)

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

ε) Το Άρθρο Τέταρτο παρ. 4 της ΠΝΠ της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄/2020) η ισχύς της οποίας κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682 τ.Α΄76/03.04.2020

στ) Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002), όπως ισχύει.

ζ) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003)»

η) Το 2902/27-04-2022 έγγραφό μας «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων» (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57)

θ) Το 8797/06-12-2019 έγγραφό μας «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”» (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)

ι) Τις διατάξεις του Ν.5075/2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή»

ια) Το γεγονός ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., υλοποιεί το έργο: «Σύστημα διαχείρισης στόλου Οχημάτων GPS Πυροσβεστικού Σώματος, οχημάτων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και  Δήμων», με κωδικό ΟΠΣ 5174134 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, αντικείμενο του οποίου είναι η προμήθεια ενός «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος» για τη συνεργατική διαχείριση συμβάντων με το Πυροσβεστικό Σώμα και τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειών και Δήμων) μέσω GPS

ιβ) Την υπ’ αρ. 58/2024 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Τοπικού Διαχειριστή Συστήματος Διαχείρισης στόλου οχημάτων GPS πυροσβεστικού σώματος, οχημάτων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε Τοπικό Διαχειριστή του συστήματος ENGAGECIVIL για το Κέντρο Επιχειρήσεων του Δήμου Μαραθώνος τη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου και Γραμματέα του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας κα Καμπέλη Βαρβάρα, κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, για τη χρήση του νέου Λογισμικού Συνεργατικής Διαχείρισης Συμβάντων και Τηλεματικής Πόρων και τη χρήση των Φορητών Τηλεματικών Συσκευών για τη βέλτιστη ανταπόκριση σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΕΣΛΩΛΜ-ΥΣΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΣΛΩΛΜ-ΥΣΚ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *