Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 159/2020

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την υπ αριθ 119/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος».

ε) Την υπ αριθ πρωτ 2475/06-02-2020 αίτηση της Κατερέλου Αικατερίνης σύμφωνα με την οποία παραιτείται από γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγου φόρτου εργασίας στο τμήμα προμηθειών που είναι τοποθετημένη

στ) Την ανάγκη ορισμού γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μαραθώνος

ζ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου Φραντζεσκάκη Ειρήνης του Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ  Διοικητικού με βαθμό Β΄.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος Φραντζεσκάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄ υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος. Κάθε άλλη σχετική απόφαση παύει να έχει ισχύ.

2. Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •