Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη του ΝΠΔΔ Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή – διοικητική  υποστήριξη του ΝΠΔΔ Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα  (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Την υπ αριθ πρωτ 2/62732/0022/2-9-2011 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών – Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ε) Την υπ αριθ  4/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος περί διατήρησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα ως αυτοτελούς (ΦΕΚ1765/Β/5-8-2011)

στ) Την υπ’ αριθμ. 1027/2018 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπαλλήλου για την λογιστική υποστήριξη του ΝΠΔΔ Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.)

ζ) Την υπ’ αριθμ. 546/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπαλλήλου για την γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη του ΝΠΔΔ Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) καθώς και για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ)

η) Την υπ αριθ 200/2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Μετακίνηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος στην ΚΕΔΜΑ, ΝΠΙΔ Δήμου Μαραθώνος»

θ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της Βασταρδή Σοφίας του Ευάγγελου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄

ι) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  1. Ορίζει την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος Βασταρδή Σοφία του Ευάγγελου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, υπεύθυνη για την γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη του ΝΠΔΔ Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.).

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Λ6ΡΩΛΜ-ΠΒΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Λ6ΡΩΛΜ-ΠΒΡ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •