Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 978/2019

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου  5  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

δ) Την ανάγκη ορισμού υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε την Μέξη Σοφία του Μιλτιάδη, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό  Β΄, υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της  Κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε