Ορισμός υπαλλήλου ως υπευθύνου στα συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου ως υπευθύνου στα συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 330/2021

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων ηλεκτροφωτισμού (ΦΕΚ 1303/2013 τΒ΄  24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες, Κυριακές  & αργίες), οδοποιίας, σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Μαραθώνος

ε) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί υπάλληλος ως υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων ηλεκτροφωτισμού , οδοποιίας , σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

στ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Αργυρίου Γεωργίου  του  Σάββα κλάδου ΔΕ Εργοδηγών-Μηχανολόγων  με βαθμό Α΄

ζ) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα : «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον μόνιμο υπάλληλο Αργυρίου Γεώργιο του Σάββα, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών-Μηχανολόγων με βαθμό Α΄ ως υπεύθυνο για τον συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των συνεργείων ηλεκτροφωτισμού (ΦΕΚ 1303/2013 τ.Β΄ 24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες Κυριακές & αργίες) , οδοποιίας , σιδηρουργικών εργασιών και ελαιοχρωματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Μ0ΛΩΛΜ-54Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ0ΛΩΛΜ-54Χ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •