Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου για το Σταθμό Μεταφόρτωσης Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου για το Σταθμό Μεταφόρτωσης  Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2021

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος

ε) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί υπάλληλος ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος

στ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Σιμσιρίδη Ιάκωβου του Θωμά κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών – Μηχανικών αυτ/των  με βαθμό Α΄

ζ) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα : «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον μόνιμο υπάλληλο Σιμσιρίδη Ιάκωβο του Θωμά κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών-Μηχανικών με βαθμό Α΄ υπεύθυνο στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Δήμου Μαραθώνος στα κατωτέρω  :

-τον σχεδιασμό και εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου και

-την μέριμνα για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και επισκευών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος.

Ο υπάλληλος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του κλάδου στον οποίο ανήκει.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΕΤΓΩΛΜ-ΙΡΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΤΓΩΛΜ-ΙΡΕ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •