Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009)».

Αριθμός Απόφασης: 26/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α) «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως εκάστοτε ισχύει και τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τον Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α), το Ν.Δ. 1150/1949, τα Β.Δ. της 25-5/14-6-1938 και της 16/17-3-1950, όπως συμπληρώθηκε με το Β.Δ. της 27-11/17-12-1953 «περί διαίρεσης κατάταξης κλπ μηχανολογικών εγκαταστάσεων».
 3. Την ΚΥΑ Φ.9.2./οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων».
 4. Την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/2009.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.22451/70/Φ.9.2/22-2-2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών».
 6. Την υπ αριθ 56/2022 απόφαση με θέμα Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009 και την ανάγκη επικαιροποίησής της για το έτος 2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους παρακάτω αναφερόμενους υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος όπως συγκροτήσουν το κλιμάκιο ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2α του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009:

α) Ηλία Παναγιώτη, υπάλληλο ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Προϊστάμενο Δ/νσης  Καθ/τας, Ανακ/σης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος  

β) Τσαγκάρη Γεώργιο, υπάλληλο ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ5ΘΙΩΛΜ-ΖΨΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΘΙΩΛΜ-ΖΨΘ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •