Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παράταση απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 590/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ  87847/25-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3975/2016 τ.Β΄)

ε) Την υπ αριθ  8/2018 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για  30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

στ) Το υπ αριθ 23574/2018//1/2018/01-08-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

θ) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ι) Τις υπ’ αριθμ. 1067, 1075, 1152, 1285/2018 και 18, 158, 250, 349/2019 αποφάσεις Δημάρχου περί πρόσληψης ωφελούμενων του ΟΑΕΔ

ια) Τις διατάξεις του άρ. 3 του Ν. 4618/2019 (ΦΕΚ 89/10-6-2019/Α΄)

ιβ) Την υπ’ αριθμ. 9.3761 ΚΥΑ περί τροποποίησης της 8.7847/25.07.2018 απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2466/21-6-2019/Β΄)

ιγ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12517/20-6-2019 υπεύθυνη δήλωση της Βιταλιώτη Καλλιόπης περί μη συμμετοχής της στην επέκταση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, το οποίο ολοκλήρωσε

ιδ) Την ανάγκη για διακοπή της απασχόλησης των προσληφθέντων με τις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων –Κοινωνικών Επιμελητών που απασχολούνται σε παιδικούς σταθμούς λόγω του ότι δεν λειτουργούν από 1/8 έως 31/08/2019

ιε) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ.Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 Την παράταση της απασχόλησης των κατωτέρω ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του  ΟΑΕΔ για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών μετά το πέρας της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησής τους, υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση υπ αριθ  8/2018, και στις ίδιες θέσεις, ως κατωτέρω:

 

Επώνυμο                   Όνομα                      Πατρώνυμο                     Ειδικότητα                                        Χρον. διάστημα

Απασχόλησης

1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
2 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
3 ΝΗΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
4 ΚΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
6 ΝΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
7 ΣΚΕΥΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
8 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
9 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
10 ΦΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
11 ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
12 ΧΩΜΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
14 ΛΑΤΗ ΓΚΕΡΓΚΗ ΚΩΤΣΟ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
15 ΜΠΟΥΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
16 ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
17 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
18 ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
19 ΜΠΛΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
20 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
21 ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
22 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
23 ΤΣΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
24 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
25 ΚΑΡΥΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΦΙΑ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
26 ΕΜΙΛΟΒΑ ΡΟΥΜΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΑ   ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
27 ΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
28 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
29 ΚΑΤΣΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
30 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
31 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
32 ΝΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
33 ΜΟΥΧΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
34 ΠΑΓΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
35 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
36 ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
37 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
38 ΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Από 22/6/2019 έως 21/10/2019
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 6/7/2019 έως 5/11/2019 λόγω διακοπής του προγράμματος από 1/8-31/8/2019 παράταση  έως 5/12/2019
40 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 20/7/2019 έως 19/11/2019 λόγω διακοπής του προγράμματος από 1/8 έως 31/8/2019 παράταση έως 19/12/2019
41 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Από 25/8/2019 έως 24/12/2019 λόγω διακοπής του προγράμματος από 1/8 έως 31/8/2018 παράταση έως 24/01/2020
42 ΝΥΧΤΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Από 28/7/2019 έως 27/11/2019
43 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΟΥ

Από 28/7/2019 έως 27/11/2019
44 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΟΥ

Από 28/7/2019 έως 27/11/2019
45 ΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 28/7/2019 έως 27/11/2019
46 ΤΟΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 28/7/2019 έως 27/11/2019
47 ΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 28/7/2019 έως 27/11/2019
48 ΖΙΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 28/7/2019 έως 27/11/2019
49 ΚΙΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 28/7/2019 έως 27/11/2019
50 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 17/9/2019 έως 16/1/2020
51 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 15/10/2019 έως 14/2/2020
52 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 15/10/2019 έως 14/2/2020

Η επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. και του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •