Παράταση οκτάμηνης απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ στον Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Παράταση οκτάμηνης απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ στον Δήμο Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ  0.1503/27-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/2020) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ.0.217/3-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2186/Β/2020)

ε) Την υπ αριθ  4/2020 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

στ) Το υπ αριθ 11761/2020//1/2020/26006-2020 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 73 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : Μία (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, μία (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Γεωπόνων, πέντε (5) ΠΕ Φυσικής Αγωγής 

στην κατηγορία ΤΕ: μία (1) ΤΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Λογιστικής/Οικονομικού/Οικονομικού-Λογιστικού

στην κατηγορία ΔΕ: έξι (6) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, τρεις (3) ΔΕ Υδραυλικών, τρεις (3) ΔΕ  Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων & κτιρίων Α΄ ειδικότητας, τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, δώδεκα (12) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, μία (1) ΔΕ κλητήρων-οδηγών Β΄ κατηγορίας, τέσσερεις (4) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, ένα (1) ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ + Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ+ Ε κατηγορίας

στην κατηγορία ΥΕ: τέσσερεις (4) ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών

έξι (6) ΥΕ εργατών πρασίνου, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, τρεις (3) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δεκατρείς (13) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας,

ι)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιβ)Tην υπ αριθ 598/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσελήφθησαν 38 άτομα εκ των οποίων το ένα παραιτήθηκε

ιγ)Tην υπ αριθ 661/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσελήφθησαν 12 άτομα

ιδ) Tην υπ αριθ 846/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσελήφθησαν 5 άτομα

ιε) Tις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:   Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ιστ) Tις αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί αναστολής της απασχόλησης των προσληφθέντων με τις ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων – Κοινωνικών Επιμελητών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες και παιδικούς σταθμούς λόγω covid 19

ιζ) Την υπ αριθ 1.2018 /22-04-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας & Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1712/26-04-2021 τ.Β΄) περί τροποποίησης της υπ αριθ 0.1503/27.03.2020 (Β΄1256) κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, περιφέρεις, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» ως εξής :

Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον δύο (2) μήνες υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορές και ειδικότητα σε Δήμους Περιφέρειες και λοιπά ΝΠΔΔ»

ιη) Την ανάγκη έκδοσης απόφασης για την παράταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των ωφελουμένων προσληφθέντων στο Δήμο Μαραθώνος για επιπλέον δύο (2) μήνες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την παράταση της οκτάμηνης διάρκειας της απασχόλησης των ωφελουμένων προσληφθέντων στο Δήμο μας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για επιπλέον δύο (2) μήνες ως κατωτέρω:

 

Επώνυμο            Όνομα             Πατρώνυμο         Ειδικότητα         Χρον. διάστημα Απασχόλησης 

                    1

ΚΟΜΠΙΛΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

2

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

3

ΚΟΛΤΣΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

4

ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

5

ΚΑΚΑΡΗ

ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

6

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

7

ΜΠΑΝΙ

ΝΤΕΝΑΝΤΑ

ΓΚΕΖΙΜ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

8

ΣΙΩΖΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

9

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

10

ΣΙΔΕΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

Λόγω αναστολή της απασχόλησης από 26/12/2020 για πέντε μήνες έως 25/05/2021 λόγω τοκετού παράταση έως 09/10/2021

μετά την παράταση της απασχόλησης δύο μηνών λήξη την 09/12/2021

11

ΡΟΥΣΣΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

12

ΠΙΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

13

ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

14

ΡΑΜΜΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

15

ΤΣΟΥΚΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

16

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

17

ΒΛΑΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

18

ΚΟΝΤΡΑΛΙΟΥ

ΑΛΕΞ

ΧΡΗΣΤΟ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

19

ΦΟΥΣΤΕΡΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

20

ΚΟΥΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

21

ΚΑΡΑΤΖΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΟΥΙΖΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

22

ΑΓΓΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

23

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

24

ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

25

ΜΟΤΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

26

ΣΠΑΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

27

ΤΖΩΡΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

28

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

29

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

30

ΚΛΕΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη 09/07/2021

 

31

ΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

32

ΚΟΝΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΛΕΚΟΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

33

ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

34

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

35

ΖΑΓΑΡΑ

ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

36

ΔΕΙΚΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

37

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

38

ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

39

ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΜΑΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/07/2021

40

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΚΛΕΑΝΘΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 14/10/2020 έως 13/06/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 13/08/2021

41

ΓΕΡΑΜΑΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 14/10/2020 έως 13/06/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 13/08/2021

42

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 14/10/2020 έως 13/06/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 13/08/2021

43

ΚΑΦΕΤΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 14/10/2020 έως 13/06/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 13/08/2021

44

ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από 14/10/2020 έως 13/06/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 13/08/2021

45

ΣΙΔΕΡΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΙΑΚΩΒΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ

Από 25/11/2020

έως 24/07/2021 μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 24/09/2021

             

 

46

 

ΣΙΑΛΜΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 08/06/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένα μήνα και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 15/07/2021

Λόγω διακοπής από 11/02/2021 έως 28/02/2021 λόγω covid-19 (18 ημέρες) παράταση έως 02/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021 λόγω covid-19 παράταση έως 02/09/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω covid-19 και εορτών του Πάσχα παράταση έως 11/10/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 11/12/2021

47

ΤΣΙΟΥΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένα μήνα και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 01/07/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 11/02/2021 έως 28/02/2021 (18 ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 19/07/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021 λόγω covid-19  παράταση έως 19/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω covid-19 και εορτών του Πάσχα παράταση έως 28/09/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 28/11/2021

48

ΣΕΒΔΑΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΙΑΣ

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένα μήνα και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 01/07/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 11/02/2021 έως 28/02/2021 (18 ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 19/07/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021 λόγω covid-19 παράταση έως 19/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω covid-19 και εορτών του Πάσχα παράταση έως 28/09/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 28/11/2021

49

ΚΑΡΥΑΝΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 08/06/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένα μήνα και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 15/07/2021

Λόγω διακοπής από 11/02/2021 έως 28/02/2021 λόγω covid-19 (18 ημέρες) παράταση έως 02/08/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021 λόγω covid-19 παράταση έως 02/09/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω covid-19 και εορτών του Πάσχα παράταση έως  11/10/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 11/12/2021

50

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021

Μετά από αίτηση για διακοπή-αναστολή του προγράμματος από 11/02/2021 έως 28/02/2021,(18 ημέρες) παράταση έως 11/06/2021

Λόγω διακοπής από 01/03/2021 έως 31/03/2021  λόγω covid-19 παράταση έως 11/07/2021

Λόγω διακοπής από 01/04/2021  έως 25/04/2021 παράταση  έως 05/08/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 05/10/2021

51

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 16/11/2020 έως 30/11/2020 λόγω covid-19 παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/12/2020 έως 07/01/2021 (ένας μήνας και επτά ημέρες) λόγω covid-19 παράταση έως 01/07/2021

Λόγω διακοπής από 26/04/2021 έως 09/05/2021 λόγω (14 ημέρες) εορτών του Πάσχα παράταση έως 15/07/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 15/09/2021

52

ΣΩΧΟΥ

ΑΝΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09-05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος για τις εορτές των Χριστουγέννων από 24/12/2020 έως 07/01/2021 (15 ημέρες) παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής από 26/04/2021 έως 09/05/2021 (14 ημέρες) λόγω εορτών του Πάσχα παράταση έως 07/06/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 07/08/2021

53

ΤΖΑΘΑ

ΜΑΡΘΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 10/09/2020 έως 09-05/2021

Λόγω διακοπής του προγράμματος για τις εορτές των Χριστουγέννων από 24/12/2020 έως 07/01/2021 (15 ημέρες) παράταση έως 24/05/2021

Λόγω διακοπής από  26/04/2021 έως 09/05/2021 (14 ημέρες) λόγω  εορτών του Πάσχα παράταση έως  07/06/2021

Μετά την παράταση δύο μηνών λήξη την 07/08/2021

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤ1ΦΩΛΜ-ΜΥΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤ1ΦΩΛΜ-ΜΥΕ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *