Παράταση πρόσληψης επτά (7) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΥΠΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου 1 Σχόλιο

ΘΕΜΑ: «Παράταση πρόσληψης επτά (7) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΥΠΑ για την προώθηση της απασχόλησης»

Αριθμός Απόφασης: 590/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ. ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την από 20/09/2022 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ πρωτ 21/2022/000093298512 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ζ) Την από  31/10/2022  απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

η) Την υπ’ αρ. 597/5-12-2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνoς

θ) Την υπ’ αρ. 25708/6-11-2023 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος προς τη ΔΥΠΑ περί επιμήκυνσης της διάρκειας του χρόνου επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες

ι) Την υπ’ αρ. πρωτ. 1408434/4-12-2023 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΠΑ2 Παλλήνης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την παράταση της πρόσληψης των κάτωθι επτά (7) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα επιπλέον δώδεκα (12) μηνών, ως κατωτέρω:

 Επώνυμο                     Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης  

1

Κ******

Δ******

Α******

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Από 06/12/2023 έως  05/12/2024

2

Κ******

Σ******

Α******

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Από 06/12/2023 έως  05/12/2024

3

Λ******

Α******

Β******

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Από 06/12/2023 έως  05/12/2024

4

Χ******

Κ******

Θ******

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 06/12/2023 έως  05/12/2024

5

Γ******

Α******

 

Δ******

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από 06/12/2023 έως  05/12/2024

6

Τ******

Φ******

Π******

ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Από 06/12/2023 έως  05/12/2024

7

Α******

Κ******

Ε******

ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Από 06/12/2023 έως  05/12/2024

Η παράταση της πρόσληψης των ανωτέρω θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί το 75%  από τον ΟΑΕΔ και το 25% από το Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΞΦΞΩΛΜ-8ΛΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΦΞΩΛΜ-8ΛΞ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχόλια 1

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *