Παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ατόμων που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μέχρι 30/06/2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 9ΦΕΚ 143 τ. Α΄)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4764/2020 9ΦΕΚ 256 τ.Α΄)

δ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ε) Την υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μαραθώνα, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/1/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4764/2020».

στ)Την υπ αριθ πρωτ  627/15-01-2021 ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας μέχρι την 31/01/2021.

ζ) Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

η) Τις κατατεθειμένες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

θ) Τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων

ι) Την υπ αριθ 11/2021 απόφαση με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 31/01/2021».

ια) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4771/2021(ΦΕΚ Α΄16) σύμφωνα με τις οποίες: «Οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4647/2019 (Α΄204) αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ  α΄ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η .03.2021»

ιβ) Την υπ αριθ 32/2021 απόφαση με θέμα: «Παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ατόμων που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μέχρι 31/03/2021».

ιγ) Τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ Α΄48) σύμφωνα με τις οποίες: «Οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους, έως την 30ή.6.2021.»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κάτωθι τριών (3) ατόμων,  με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού, που προσλήφθηκαν για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, έτσι ώστε να γίνει εκκαθάριση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό φόρων και εισφορών προς το Δήμο μας, από την ημερομηνία λήξης της σύμβασής τους μέχρι την 30/06/2021:

  1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου
  2. ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνα
  3. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ του Κωνσταντίνου

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΞΥ9ΩΛΜ-82Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΞΥ9ΩΛΜ-82Φ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •