Παράταση ως και την 1η Ιουλίου για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας  για τη σύνταξη της μελέτης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής στην περιοχή «Μάτι Αττικής»

websupport Δελτία τύπου, Τεχνικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουλίου η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων εντός των περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης,  στο πλαίσιο της  εκπόνησης της μελέτης σύνταξης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή «Μάτι» Αττικής.

Παρακαλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των «περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης»,  όπως απεικονίζονται στον σχετικό χάρτη που επισυνάπτεται παρακάτω, και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνος: 

 • MΠΕ1 «Αγία Μαρίνα»και  
 • MΠΕ2 «Μάτι»

να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα με τους παρακάτω τρόπους:

 • μέσω τηςηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με  τη χρήση κωδικών TaxisNet
 • κατόπιν ραντεβού στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης , Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ.: 22943 20571 όπου μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση με τον αρμόδιο εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Μαραθώνος κ. Μακρή Δημήτριο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 έως 14:30.  
 • ταχυδρομικάμε συστημένη αποστολή στην παραπάνω διεύθυνση
 • ηλεκτρονικά στο e-mail: mati@marathon.gr

Μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας απαιτείται να υποβάλουν σε απλά φωτοαντίγραφα:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος το οποίο μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimanet.gr/Myktima/Account/PreLogin με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet. Επίσης γίνονται δεκτά το Απόσπασμα Περιγραφικής Βάσης και το Απόσπασμα Χωρικής Βάσης τα οποία εκδίδονται ατελώς μέσω της ίδιας σελίδας.
 3. Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου: 28-5-2014,επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν:
 • Συμβόλαια ιδιοκτησίας του σημερινού ιδιοκτήτη με το πιστοποιητικό μεταγραφής τους, καθώς και
 • Συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014), συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.
 1. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί ή δεν εμφανίζεται στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου,τότε πρέπει να προσκομιστούν συμβόλαια ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων), καθώς και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη, από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου (28-5-2014), επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν τα συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014) συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.
 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία κτιρίων:
 • Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, πρέπει να προσκομιστεί το στέλεχος της οικοδομικής άδειας.
 • Περαιώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, κλπ.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική, η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για την ιδιοκτησία όλες τις επιπτώσεις της παρ. 25 του άρθ. 42, του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α), ήτοι:

 1. είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη εφόσον πραγματοποιηθεί,
 2. δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο,
 3. στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μελέτης ΡΣΕ το ακίνητο θα φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη,
 4. μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής ο ιδιοκτήτης που δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στη σύνταξη διορθωτικής πράξης με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου.

Τρόποι υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας:

 1. Υποβολή στα σημεία συλλογής με φυσική παρουσία

Ο ιδιοκτήτης καταθέτει την δήλωση ιδιοκτησίας με τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία αυτοπροσώπως και πρέπει να φέρει Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του και κατόπιν να υπογράψει τη δήλωση.

Στην περίπτωση που η δήλωση δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της υπηρεσίας gov.gr. (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

 1. Υποβολή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή

Η δήλωση ιδιοκτησίας  θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως  γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της υπηρεσίας gov.gr.

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

 1. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η δήλωση ιδιοκτησίας καθώς και όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυπο pdf) στα e-mails των Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει η ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας μέσω της υπηρεσίας gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

 1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Τα στοιχεία της δήλωσης συμπληρώνονται -ελέγχονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυπο pdf) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet.

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •