Παραχώρηση χώρων σχολείων ως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  864/20

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»( ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).
 • Την αρ. 582/02-09-2020 (ΑΔΑ: 9Ο08ΩΛΜ-7ΩΜ) Απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος που αφορά στον ορισμό του κ. Λάσκου Αργύρη ως Αντιδημάρχου και στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 75 «Αρμοδιότητες» παρ. 1 περ. στ του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρου 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων» παρ. 4 στοιχ 17 του Ν.3852/2010.
 • Τις με αρ. πρωτ. Δ4/804/16-12-97, Δ4/36/14-2-1992, Δ4/210/20-2-98, Δ4/170/5-598, Φ3/929/Γ1/720/2000 και 36/9-10-07 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων».
 • Την αρ. Δ4/1171/19-2-84 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΠ.Θ «Προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων».
 • Τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 41 «Χρήση των σχολικών κτιρίων» του Ν. 1566/85 όπως ισχύουν σήμερα.
 • Το με αρ. πρωτ. 16135/03-07-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος με το οποίο αιτείται την παραχώρηση χώρων του Δημοτικού σχολείου Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης του Δήμου Mαραθώνος, του 2ου Δημοτικού σχολείου Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και του 1ου Δημοτικού σχολείου Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, ως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π. – από 1/9/2020 έως 31/7/2021, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.
 • Το από 23/09/2020 (αρ. πρωτ. 605/23-09-2020 Δήμου), έγγραφο της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαραθώνα, με το οποίο συναινεί στην παραπάνω παραχώρηση.
 • Το από 19-10-2020 (αρ. πρωτ. 599/19-10-2020) έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου Αγίας Μαρίνας, με το οποίο συναινεί στην παραπάνω παραχώρηση.
 • Το από 15-10-2020 (αρ. πρωτ. 465/15-10-2020) έγγραφο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού σχολείου Νέας Μάκρης, με το οποίο συναινεί στην παραπάνω παραχώρηση.

11) Την υπ’ αρ. 45/2020 απόφαση του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παραχώρηση χώρων του Δημοτικού σχολείου Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης του Δήμου Mαραθώνος, του 2ου Δημοτικού σχολείου Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και του 1ου Δημοτικού σχολείου Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, ως «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π.» από 01-09-2020 έως 31-07-2021, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, με την υποχρέωση να τηρούνται για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης τα εκάστοτε πρωτόκολλα ασφαλείας του Ε.Ο.Δ.Υ., για την πρόληψη της λοίμωξης από τον Covid-19 και οι σχετικές ισχύουσες οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

Οι παραπάνω παραχωρήσεις γίνονται με την προϋπόθεση να εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από το Νόμο για την παραχώρηση σχολικών κτιρίων (καθαριότητα, φύλαξη, δαπάνες χρήσης κ.λ.π.) για όσο διαρκεί το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔΤΓΩΛΜ-4ΡΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΤΓΩΛΜ-4ΡΩ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •