Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας 4.871,17 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π7/2019 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 25420/26-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΞΥΨΩΛΜ-79Μ και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 381.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή 06/12/2019 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
 • Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 • Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
 • Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους.
 • Αντίγραφο πτυχίου με ειδικότητα μηχανολόγου, ή ηλεκτρολόγου, ή χημικού μηχανικού, ή χημικού Α.Ε.Ι. ή μηχανολόγου, ή ηλεκτρολόγου, ή μηχανικού ενεργειακής τεχνικής Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχη ειδικότητα έτσι όπως ορίζονται στον πίνακα του Ν. 3850/2010 άρθρο 13 «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», από ιδρύματα ή σχολές όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής της με αριθ. Π7/2019 Μελέτης.
 • Στην περίπτωση ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) σύμφωνα με το Π.Δ 95/99 (ΦΕΚ Α΄102), θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας από δημόσιο ή/και ιδιωτικό φορέα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής της με αριθ. Π7/2019 Μελέτης, η οποία υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται τους όρους της με αριθ. Π7/2019 Μελέτης.
 • Το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συμπληρωμένο σε ξεχωριστό κλειστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο Δήμαρχος

 

Στέργιος Τσίρκας