Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης των οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μαραθώνος έτους 2024

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ έτους 2024»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινοχρήστων χωρών έτους 2024», εκτιμώμενης αξίας 29.850,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 37.014,00€).

 • Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μαραθώνος, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος), Τ.Κ. 190 05, Ν. Μάκρη, Τηλ. 2294320573, 2294320585, 2294320540, email: promithies@marathon.gr, Ιστοσελίδα: marathon.gr.
 • Κωδικοί CPV: 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης».
 • Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου marathon.gr.
 • Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, ως εξής:
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 04/07/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 354099

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 • Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 • Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 • Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μαραθώνος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικών ετών 2024-2025.
 • Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 78 ημέρες, ήτοι από 24-06-2024 έως 8-092024.
 • Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 370,14 ευρώ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 • Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
 • Ειδικοί όροι: Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο portal του Δήμου www.marathon.gr, ενώ η παρούσα περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια και τον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Ο Δήμαρχος

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *