Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παύση καθηκόντων άμισθου συμβούλου Δημάρχου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

7 Μαρτίου 2017

Αριθμός Απόφασης: 407/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/2010)

γ) Την υπ αριθ 244/2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Ρίζου Αθανασίου του Αλεξάνδρου ως άμισθου συμβούλου του Δημάρχου Μαραθώνος σε θέματα που άπτονται των Τεχνικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

δ) Την υπ αριθ πρωτ ΕΜΠ 8/06-03-2017 αίτηση παραίτησης του κ. Ρίζου Αθανασίου του Αλεξάνδρου από την άσκηση των καθηκόντων του ως άμισθος σύμβουλος του Δημάρχου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την παύση του κ. Ρίζου Αθανασίου του Αλεξάνδρου από την άσκηση καθηκόντων του άμισθου συμβούλου του Δημάρχου Μαραθώνος σε θέματα που άπτονταν των Τεχνικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •