Περίληψη διακήρυξης για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023”, με εκτιμώμενη συνολική αξία 987.040,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  188952.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης :

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 

 1. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023”, με εκτιμώμενη συνολική αξία 987.040,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 2. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 796.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (191.040,00 ευρώ), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 987.040,00 ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών : 585.684,00 ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε., 18%) : 105.423,12 ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 103.666,07  ευρώ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Πρόβλεψη αναθεώρησης : 1.226,81 ευρώ

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 188952. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, https:www.marathon.gr., στη διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας → Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις, αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 31 / 05 / 2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 02 / 06 / 2022. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2294320546 και 2294320541, e-mail επικοινωνίας info@marathon.gr και techdep@marathon.gr, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία Μανάρα Μαρία Ελένη, Χατζηιωάννου Κωνσταντίνα.
 2. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 4. ΜΟΝΟΝ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 5. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 08/06/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ.

 1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών :

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή

ΟΔΟΠΟΙΙΑ – 2η τάξη και άνω ή 1η τάξη και άνω για Κοινοπραξίες

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε:

 1. i) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
 2. ii) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 1. iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από : Δήμος Μαραθώνος| ΣΑΤΑ|Κ.Α. 30.7323.32
 4. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί :

H απόφαση με αρ. πρωτ. 8798/06-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ851ΩΛΜ-ΘΔΩ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 και με αρ.  352 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (15.920,00) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 06 / 08 / 2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 2. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 3. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 4. Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους :

(α)   υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:

– α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

–  β) την εγγύηση συμμετοχής.

Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 2. Με την υπ’ αρ. 24/12-04-2022 (ΑΔΑ:6Ξ2ΕΩΛΜ-5ΚΔ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος το παρόν έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Με την υπ’ αρ. 158/16-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ6Θ1ΩΛΜ-Τ4Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης και οι όροι διενέργειας διαγωνισμού του έργου.
 4. Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) το υπ’ αρ. 22REQ010480722/2022-05-03 πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με την 352/05-05-2022 (Α.Π.:8798/06-05-2022|ΑΔΑ:Ψ851ΩΛΜ-ΘΔΩ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καταχωρήθηκε το υπ’ αρ. 22REQ010512293/2022-05-09 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα.
 5. Η υπ’ αριθμ. 9578/17-05-2022 Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ:22PROC010562499/2022-05-17).

23. Αυτή η Περίληψη δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.marathon.gr) και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •