Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του ακινήτου (κυλικείου – αναψυκτηρίου) εντός του χώρου στην Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα  σύμφωνα με την αρ. 199/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 399/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για την εκμίσθωση  του  εκμίσθωση του  ακινήτου (κυλικείου – αναψυκτηρίου) εντός του χώρου στην Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα στη Κοινότητα   Νέας  Μάκρης

Η διάρκεια της μίσθωσης – διάθεσης του κυλικείου  ορίζεται για το διάστημα  1/7 έως  31/9 εκάστου έτους μέχρι την 31-9-2023 αρχομένης από την 1-7- 2021 μετά  την  υπογραφής της σύμβασης..

Κατώτατο τίμημα μίσθωσης ορίζεται το ποσό των 650 € / μισθωτική περίοδος ( 1-7 εως 31/9)  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  11-1-2021  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:00 εως 10:30, στo Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας  Νέας Μάκρης, στην οδό Λ. Μαραθώνος 104, στην Νέα Μάκρη, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.

Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσοστό 10% του  ορίου πρώτης προσφοράς του συνολικού ετήσιου  μισθώματος ήτοι 65 €.

Πληροφορίες  καθώς και το τεύχος της δημοπρασίας  μπορούν να αναζητηθούν στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στο τηλέφωνο : 2294320517 ( Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μαραθώνος), τη «Διαύγεια» και την ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •