Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Περίληψη δικογράφου σχετικά με κληροδοτηθείσα έκταση

administrator Νομική υπηρεσία

Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Εκούσιας δικαιοδοσίας, Δικάσιμος: 18-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30π.μ.

Αριθμός Πινακίου: ΡΒ/5

Με την από 31-5-2018 (με αριθ. κατάθεσης 104943/4030/2018), Αίτηση του Δήμου Μαραθώνος, ΟΤΑ, α΄ βαθμού, όπως συστάθηκε με το αρθ. 1 παρ. 2 αριθ. 5.3 Α2 του Ν. 3852/, από τους καταργηθέντες δήμους Μαραθώνος, Νέας Μάκρης και τις Κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα των οποίων είναι καθολικός διάδοχος, που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Οινόης αριθ. 6, (με ΑΦΜ 997606752) και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο αυτού, υπό την ιδιότητά του ως κληροδόχου του αποβιώσαντος Θεοφάνη Χρυσίνα του Αλεξάνδρου, κοινοποιούμενη προς 1) Το  Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και 2) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αιόλου αριθ. 72 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία Αίτηση συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στη δικάσιμο της 18-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. (κτ. 2/αιθ. 202), με αριθμό πινακίου ΡΒ/5, ζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4182/2013, από το ως άνω αρμόδιο καθ’ ύλη  (κατ’ αρθ. 10 παρ. 5 Ν. 4182/2013) και κατά τόπο Δικαστήριο:

Να γίνει δεκτή η αίτηση και να επιτραπεί και οριστεί επωφελέστερος τρόπος αξιοποίησης του κληροδοτηθέντος από τον αποβιώσαντα στην Αθήνα στις 20-2-1986, Θεοφάνη Χρυσίνα του Αλέξανδρου και της Κωνσταντίνας, κατοίκου εν ζωή Γραμματικού Αττικής, με τη με αριθμό 2.559/24-12-1985 Δημόσια Διαθήκη του που συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζ. Αλεξάνδρου Γιαννακοπούλου, το γένος Στεργίου Δημητρακάκη, δημοσιεύτηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 3-10-1986 με το με αριθμό 3435 Πρακτικό του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στο Γενικό Βιβλίο Διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 1090 με αριθμό 38, προς την  τότε Κοινότητα Γραμματικού και ήδη Δήμο Μαραθώνος, ακινήτου, ήτοι του περιγραφόμενου στη με αριθμό 4.031/28-6-2017 Πράξη Δήλωσης Αποδοχής Κληροδοσίας της συμβολαιογράφου Μαραθώνα Αγγελικής Δημ. Βάγια, που μεταγράφηκε νόμιμα,  με την οποία πράξη ο Δήμος Μαραθώνος (καθολικός διάδοχος της Κοινότητας Γραμματικού) αποδέχθηκε την εν λόγω κληροδοσία, αγροτεμαχίου κείμενου στην κτηματική περιφέρεια Γραμματικού Αττικής και ήδη σήμερα της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικισμού Γραμματικού του προϋφιστάμενου του έτους 1923, στη θέση «ΜΠΟΤΣΑΛΗ», έκτασης μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα και 0,54 (2.530,54), σύμφωνα με το από 15-3-2016 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Δήμητρας Ι. Κάκαρη, εκτός ΓΠΣ και εντός ΖΟΕ, μονοετούς καλλιέργειας, μη αρδευόμενο, με απόσταση από τη θάλασσα άνω των 800 μέτρων, άρτιο και οικοδομήσιμο με πρόσοψη σε τρεις δημοτικές (πρώην κοινοτικές), οδούς, Καραϊσκάκη, Γεωργίου Βότση και ανώνυμης, συνορευόμενο όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στην παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη. Στο άνω αγροτεμάχιο υφίστανται: 1) ανοικτό γήπεδο μπάσκετ με κερκίδες, που καταλαμβάνει τμήμα του εν λόγω αγροτεμαχίου, εμβαδού 1.009,59 τ.μ. και 2) βοηθητικός χώρος κατασκευής ISOBOX εμβαδού 25,85 τ.μ., όπως εμφαίνονται στο αυτό τοπογραφικό διάγραμμα. Ειδικότερα ζητείται, δεδομένου ότι έχει πλήρως πραγματοποιηθεί η βούληση του ως άνω διαθέτη για χρήση γηπέδου και αθλητικούς σκοπούς, να οριστεί ως επωφελέστερος τρόπος αξιοποίησης του εναπομείναντος τμήματος εμβαδού 1.520,95 τ.μ. του κληροδοτηθέντος ακινήτου, ήτοι εκτός της έκτασης που καταλαμβάνει το γήπεδο και οι βοηθητικοί του χώροι εμβαδού 1009,59 τ.μ. (σύμφωνα και με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος), η χρήση του για ανέγερση και λειτουργία Νηπιαγωγείου δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος και κατασκευή παιδικής χαράς, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της αίτησης.

Νέα Μάκρη, 14 Νοεμβρίου 2018

Η πληρεξουσία επί παγία αντιμισθία Δικηγόρος του Δήμου Μαραθώνος

ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΩΤΟΥΛΙΑ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •