Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης:  560/2019                                                                       

ΘΕΜΑ: «Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και κατά της με αριθμό 4314/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 32ο Μονομελές)».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 Έχοντας υπόψη: 

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ’ του Ν. 3852/2010.

β) Τη με αριθ. 4314/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 32ο Μονομελές) με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η με ημερομηνία κατάθεσης 13-10-2017 (ΠΡ 10344/2017), Προσφυγή της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» και ακυρώθηκε η εγγραφή της στο βεβαιωτικό κατάλογο της ΔΕΗ για φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, υπέρ του Δήμου Μαραθώνος, χρονικού διαστήματος 2-3-2011/2-4-2011, κατά το μέρος μόνο που με αυτή βεβαιώθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, για την ανωτέρω περίοδο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την έκταση των 3.050.000τ.μ. που καταλαμβάνει ο υδάτινος όγκος της λίμνης του  Μαραθώνα.

γ) Τη Δ.Υ./03-06-2019 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Γεωργίας Κωτούλια περί μη στοιχειοθέτησης λόγων για την άσκηση έφεσης κατά της ως άνω απόφασης, καθόσον υφίσταται πρόσφατη κρίση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αποφάσεις 537/2019, 538/2019 και 539/2019) για το ίδιο ακριβώς ζήτημα ήτοι για το ότι είναι μη νόμιμη η εγγραφή της ΕΥΔΑΠ στο βεβαιωτικό κατάλογο της ΔΕΗ, υπέρ του Δήμου Μαραθώνος για δημοτικό φόρο ως προς την έκταση που καταλαμβάνει ο υδάτινος όγκος της Λίμνης του Μαραθώνα. Έχει δε για το ίδιο ζήτημα (με διαφορετική αιτιολογία), ήδη αποφανθεί ad hoc το Συμβούλιο της Επικρατείας (αποφ. 168-171/2019 Β΄ Τμήμα), κρίνοντας μη νόμιμη την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την ως άνω έκταση της Λίμνης του Μαραθώνα.

δ) Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα λόγω ελλείψεων στη σύνθεσή της, επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο λόγω ύπαρξης προθεσμίας,  την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου και την αποτροπή ζημίας του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

  1. Τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και κατά της με αριθ. 4314/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 32ο Μονομελές), σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Μαραθώνος, Γεωργίας Π. Κωτούλια.
  2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (560/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •