Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων εντός της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων εντός της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 453/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την ΚΥΑ Δ11/4657/154-20-05-2021 (ΦΕΚ 2175/τ.Β’/25.05.2021) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση των πυροσβεστήρων εντός της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 21-07-2021 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008962760 2021-07-22,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό 13816/23-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΛΜ6ΩΛΜ-ΘΥΡ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 22-07-2021 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 263 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ008973953 2021-07-23.
 8. Την με αριθμό 254/2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ ΩΥ35ΩΛΜ-ΛΨ7.
 9. Την με αριθμ. 20489/22-10-2021 δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον ΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC009414622 2021-10-22.
 10. Την προσφορά του ΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20752/26-10-2021.
 11. Το από 12-11-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, έναντι του ποσού των 2.320,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 556,80€, σύνολο προσφοράς 2.876,80€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο  «Συντήρηση των πυροσβεστήρων εντός της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 21-07-2021 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον ΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΑΦΜ 036829393, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αγίου Παντελεήμωνος 16, Παραλία – Μαραθώνας, Τ.Κ. 19007, τηλ.: 2294055236,  έναντι του ποσού των 2.320,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  556,80 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 2.876,80 ευρώ (δυο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά).

B.Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6482.01 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης έως την Τετάρτη 15-12-2021.

Δ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Κανέλλος Αναστάσιος όπως προβεί στην παραλαβή της προς εκτέλεσης υπηρεσίας.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (453/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6687ΩΛΜ-ΨΒΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6687ΩΛΜ-ΨΒΚ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *