Περί έγκρισης διενέργειας για την επισκευή στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας για την επισκευή στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης      348/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει,
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης»,
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009226453 2021-09-20,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΛΡΨΩΛΜ-898, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχει καταχωρηθεί με α/α 307 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009273263 2021-09-28.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 4.350,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης της με αριθμ. 41/2021/17-09-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή στέγης κτηρίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον Βυζακόπουλο Γεώργιο , με Α.Φ.Μ. 076332766, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την προϊστάμενη του τμήματος Αφένδρα Φωτεινή  , η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (348/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60ΥΠΩΛΜ-ΕΕΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΥΠΩΛΜ-ΕΕΠ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *