Περί έγκρισης διενέργειας δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας δημοσίευσης, σε τοπική εφημερίδα, σχετικής αφίσας στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και προώθησης των υιοθεσιών αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 415/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6Τ6ΦΩΛΜ-Ι2Ε, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 174 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6Ω1ΘΩΛΜ-Θ6Ε, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 343 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[2] 23REQ012728865
 • Το γεγονός ότι απαιτείται η δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και προώθησης των υιοθεσιών αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της εργασίας [3] με τίτλο «Δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και προώθησης των υιοθεσιών αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  στους :

1) Ζουγανέλη Ιωάννη με το διακριτικό τίτλο ZICON, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Μιαούλη 3, Τ.Κ.:19005, Πόλη: Νέα Μάκρη, ΑΦΜ: 050246770 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης, έναντι του ποσού των 500,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  120,00,ήτοι  συνολικού ποσού 620,00  €.

2) Λουΐζο Ι. Βασίλειο, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Νικολάου Πλαστήρα 34, Τ.Κ.:19005, Πόλη: Νέα Μάκρη, ΑΦΜ: 137621466 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης, έναντι του ποσού των 500,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  120,00,ήτοι  συνολικού ποσού 620,00  €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6463.02 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ.».

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[4] της Υπηρεσίας Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, να παραλάβει την δημοσίευση[5]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 415/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[3] Ή υπηρεσίας

[4] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[5] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΘΗΝΩΛΜ-Ρ3Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΗΝΩΛΜ-Ρ3Θ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •