Περί έγκρισης διενέργειας δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας δημοσίευσης, σε τοπική εφημερίδα των αφισών που τοποθετήθηκαν στα σχολεία του δήμου, για την ενημέρωση κυρίως των μαθητών αλλά και των λοιπών πολιτών του δήμου, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς  Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 645/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 9ΥΦΜΩΛΜ-Φ9Ι, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 565 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 22REQ011629800
 6. Την αναγκαιότητα της εργασίας[2] με τίτλο « Δημοσίευση, σε τοπική εφημερίδα των αφισών που τοποθετήθηκαν στα σχολεία του δήμου, για την ενημέρωση κυρίως των μαθητών αλλά και των λοιπών πολιτών του δήμου, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς  Δήμου Μαραθώνος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας [3] με τίτλο «Δημοσίευση, σε τοπική εφημερίδα των αφισών που τοποθετήθηκαν στα σχολεία του δήμου, για την ενημέρωση κυρίως των μαθητών αλλά και των λοιπών πολιτών του δήμου, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς  Δήμου Μαραθώνος»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 500 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας με τίτλο « Δημοσίευση, σε τοπική εφημερίδα των αφισών που τοποθετήθηκαν στα σχολεία του δήμου, για την ενημέρωση κυρίως των μαθητών αλλά και των λοιπών πολιτών του δήμου, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς  Δήμου Μαραθώνος»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον Λουΐζο Ι. Βασίλειο[4] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω εργασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου  και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Βασταρδή Σοφία, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς[5] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 645/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[2] Ή Υπηρεσίας

[3] Ή υπηρεσίας

[4] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

[5] (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε περίπτωση που έχει προσκληθεί να υποβάλλει προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και ότι η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.  

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες της μίας προσφορές η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν οι υποβαλλόμενες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και να συγκριθούν οι προσφορές ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 Ν. 4412/2016).

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και της οικονομικής προσφοράς.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΩΑΚΩΛΜ-ΤΙΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΑΚΩΛΜ-ΤΙΡ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •