Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για τις  “Υπηρεσίες διαμόρφωσης και ενημέρωσης περιεχομένου ιστοσελίδας και λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δήμου Μαραθώνος για τα έτη 2022 και 2023”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 195/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών διαμόρφωσης και ενημέρωσης περιεχομένου ιστοσελίδας και λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δήμου Μαραθώνος για τα έτη 2022 και 2023.
 6. Την με αριθ. 01/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 8799/06-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6Ε1ΘΩΛΜ-ΜΑΗ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 05-05-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 351 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ010529253 2022-05-11.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για τις «Υπηρεσίες διαμόρφωσης και ενημέρωσης περιεχομένου ιστοσελίδας και λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δήμου Μαραθώνος για τα έτη 2022 και 2023» εκτιμώμενης αξίας 25.000,00€ (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τις «Υπηρεσίες διαμόρφωσης και ενημέρωσης περιεχομένου ιστοσελίδας και λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δήμου Μαραθώνος για τα έτη 2022 και 2023» όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 01/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς:

 • στην εταιρεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ (ΑΦΜ 801356815, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) και
 • στην ατομική επιχείρηση ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΠ. ΑΚΤΥΠΗΣ (ΑΦΜ 045815534, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ),

η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Σπανός Ιωάννης, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (195/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Π0ΟΩΛΜ-ΒΘ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π0ΟΩΛΜ-ΒΘ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •